Samenwerking

Spirit4you werkt naast alle vo-, mbo- en hbo-scholen in de regio Haaglanden ook samen met andere organisaties. Hieronder volgt een overzicht van deze organisaties. Klik op het logo om naar de website van de organisatie te gaan.

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (gemeente Den Haag)
De Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn voert taken uit op het gebied van onderwijs, zoals onderwijsbeleid, leerplicht en basis- en voortgezet onderwijs.

  • Spirit4you ontvangt financiële middelen, passend bij de Haagse Educatieve agenda, om jaarlijks het programma uit te voeren.
   

Afdeling VSV & De Overstap (gemeente Den Haag)
De afdeling VSV van de gemeente Den Haag heeft activiteiten opgezet om te zorgen dat scholieren minder spijbelen, scholieren eerder op hun afwezigheid worden aangesproken en minder scholieren voortijdig met school stoppen. De Overstap is een preventieproject van de gemeente Den Haag. De begeleiding van De Overstap is erop gericht om schooluitval te voorkomen wanneer scholieren overstappen van het vmbo naar het vervolgonderwijs.

  • De Overstap probeert samen met Spirit4you de schooluitval te verminderen. Daarnaast maakt De Overstap gebruik van VOROC: een digitaal systeem, dat beheerd wordt door Spirit4you, dat de overstap van leerlingen van Voorgezet Onderwijs naar ROC ondersteunt.
 

Geslaagd in het vak
Met de actieagenda Geslaagd in het vak proberen ondernemers, het onderwijs en overheden samen te werken om personeelstekorten in verschillende sectoren terug te dringen. Daarnaast wordt er geprobeerd om jongeren een goede loopbaanstart te geven. 

  • Spirit4you is betrokken bij activiteiten en projecten van Geslaagd in het vak en verzorgt waar nodig de verbinding naar de scholen.
 

Kerngroep VSV
De Kerngroep VSV bestaat uit leden die ROC’s, gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio Haaglanden vertegenwoordigen. De belangrijkste taak van de Kerngroep is de voorbereiding, monitoring, uitvoering en evaluatie van het regionale programma voortijdig schoolverlaten.

  • Spirit4you voorziet de leden van de Kerngroep van onafhankelijk advies over het voortijdig schoolverlaten en denkt mee met de ontwikkelingen rond het programma vsv in de regio.
 

 

   

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
Het SWV heeft de opdracht een zorgstructuur in stand te houden waardoor alle leerlingen (met of zonder extra begeleiding) succesvol doorstromen naar een vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt.

  • Spirit4you stemt waar mogelijk het werk af met het SWV bij het bereiken van de doelstellingen: Het voorkomen van voortijdig schooluitval, het realiseren van doorlopende leer- en zorglijnen en het realiseren van een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
   

 

   

Centrum 16-22
Centrum 16-22 stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren zodat zij succesvol kunnen participeren in de maatschappij. Dit doet het Centrum 16-22 door trainingen te geven aan jongeren. Daarnaast ontwikkelt Centrum 16-22 ook lespakketten.

  • Centrum 16-22 participeert in de stuurgroep MBO4YOU. Spirit4you stemt de nascholingsbijeenkomsten van de MBO4YOU-coaches af met Centrum 16-22.
 

Techniekagenda Haaglanden
De Techniekagenda Haaglanden probeert in te spelen op de groeiende vraag naar goed geschoolde technici in de regio Haaglanden. Dit doen zij door meer scholieren te stimuleren om een technische vakopleiding te volgen en meer praktijkplekken voor deze scholieren te creëren.

  • Spirit4you maakt deel uit van de kennisgroep van Techniekagenda Haaglanden en probeert scholen te betrekken bij de activiteiten en ontwikkelingen vanuit dit programma.
 

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven werkt aan thema's zoals kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Hiermee probeert SBB de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te optimaliseren.

  • Spirit4you werkt samen met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ten behoeve van de juiste informatievoorziening voor de website Bekijkjetoekomstnu.
 

Champs on Stage
Champs on Stage helpt leerlingen uit het vmbo te ontdekken waar zij later zouden willen werken. Dit doet Champs on Stage door het aanbieden van workshops, voorafgaand aan de stage. Ook begeleidt Champs on Stage scholen bij het organiseren van stages.

  • Spirit4you werkt samen met Champs on Stage aan versterking van het LOB-aanbod in de regio Haaglanden, door het gezamenlijk aanbieden van scholing en het uitvoeren van LOB-activiteiten als Spots on Jobs en bedrijfsbezoeken voor het vmbo.
 

JINC
JINC organiseert projecten voor leerlingen van het basisonderwijs en het vmbo om ze op weg te helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft JINC een speciaal programma ontwikkeld, bestaande uit projecten voor leerlingen van 8 tot 16 jaar. De projecten helpen leerlingen bij taalontwikkeling, beroepsoriëntatie en het verwerven van sociale en communicatieve vaardigheden.

  • Spirit4you werkt samen met JINC. op het gebied van loopbaanoriëntatie door het uitwisselen en gebruik maken van elkaars expertise en het samen optrekken bij verschillende activiteiten.